Øygarden kommune
 
 
 
Sjå heile menyen

Øygarden kommune

Meny

Kommunale planar og styringsdokument

Her finn du informasjon om kommunale planar og andre styringsdokument for Øygarden kommune. 

Planar som er ute til offentleg ettersyn ligg under kunngjeringar.

Vi vil freiste å halde sida oppdatert med informasjon,  men nøl ikkje med å sende melding til postmottak@oygarden.kommune.no om det er noko du ikkje finn.

Kommunale gebyr og brukarbetalingar (prisliste)

Kommunale gebyr og brukarbetalingar frå 01.01.18
 

Kommuneplanen

Kommuneplanen er kommunen sin overordna plan og vert vedteken av kommunestyret. Planen har ein samfunnsdel og ein arealdel.
 

Kommuneplan 2014-2022:

Samfunnsdelen
Planskildring med føresegner
Plankart
Konsekvensutgreiing med risiko og sårbarheitsanalyse
Uavklart planområde for Skarvøyosen
 

Kommunedelplanar

Ein kommunedelplan er på eit meir detaljert nivå enn kommuneplanen

Kommunedelplan Rongøy

- Plankart
- Føresegner
- Planskildring 2018
- Planskildring 2012
 

Kulturplan 2013-2023 

Overordna risiko og sårbaranalyser

KommuneROS 2014-2018
KystROS 2014-2018
Vedtekne akseptkriterium for arealplanar

Temaplanar

Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020
Barnehageplan 2009-2015
Energi og klimplan 2011-2016
Folkehelserapport 2015
Hovudplan for avlaup 2013-2016
Hovudplan for vassforsyning 2013-2017
Landbruksplan 2010-2014
Pleie- og omsorgsplan 2007-2020
Vedlegg Pleie/omsorgsplan: Tenestestandard
Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2020
Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2020 - Overordna analyse
Plan for selskapskontroll 2016-2020
Plan for selskapskontroll 2016-2020 - Overordna analyse
Ruspolitisk handlingsplan 2018-2020
Smittervernplan 2012-2016
Trafikksikringsplan 2019-2022
Handlingsplan for forebygging
av radikalisering og voldeleg ekstremisme 2016-2020

Forvaltningsplan sjøfugl

Reguleringsplanar

Øygarden kommune arbeidar med å registrera alle godkjende reguleringsplanar i kartportalen Kartikus (vel arealplanar oppe til venstre), men er ikkje komen heilt i mål. Ta kontakt med Servicetorget, tlf 56 38 20 00 viss du ikkje finn planen du leitar etter.

Planregister

Planregister har oversikt over alle kommunen sine arealplanar med planidentitet og planstatus.

Budsjett, økonomiplan og årsmelding

Kommunestyret vedtek årsbudsjett og økonomiplan i desember. Økonomiplanen omfattar ein periode på fire år men vert rullert kvart år. Etter kvart år utarbeidar kommunen ei årsmelding.
Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022
Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021
Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020
Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019
Budjsett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Årsmelding og årsrekneskap 2018  Fråsegn om årsrekneskapen frå revisor
Årsmelding og årsrekneskap 2017  Fråsegn om årsrekneskapen frå revisor
Årsmelding og årsrekneskap 2016  Fråsegn om årsrekneskapen frå revisor
Årsmelding og årsrekneskap 2015  Fråsegn om årsrekneskapen frå revisor
Årsmelding og årsrekneskap 2014  Fråsegn om årsrekneskapen frå revisor
Årsmelding og årsrekneskap 2013
 

Viktige styringsdokument

Administrativt delegasjonsreglement
Arkivplan
Etiske retningsliner
Finansreglement
Kommunal planstrategi 2016-2019
Politisk delegasjonsreglement
Reglement for investeringsprosjekt
Reglement for økonomiplan
Strategisk kompetanseplan 2015-2020 - Læring og utvikling
 

Forskrifter og vedtekter

- Eigarskapsmelding pr september 2016
- Eigedomsskattetakstvedtekter - Takstnemnd
- Etiske retningsliner for folkevalde
- Kommunalteknisk VA-norm
- Politivedtekter
- Reglement for folkevalde sin innsynsrett
- Reglment for godtgjersle til folkevalde
- Reglement for sakshandsaming i folkevalde organ
- Reglement for sakshandsaming i kommunestyret
- Skule og barnehagerute 2018-2019
- Skule og barnehagerute 2019-2020
- Vedtekter for kommunale barnehagar
- Vedtekter for skulefritidsordninga
- Vegnorm for Øygarden kommune
- Lokal forskrift for reguleringsplan, byggje- og delesakshandsaming, oppmåling og eigarseksjonering
- Renovasjonsforskrift
- Forskrift om tømming av slamanlegg
- Forskrift om vass- og avlaupsgebyr

Sist endra 18.06.2019 14.45.49
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.