Øygarden kommune
 
 
 
Sjå heile menyen

Øygarden kommune

Meny

Avkøyrsel - privat avkøyrsel frå offentleg veg

Beskriving

Skal du byggje eller flytte ein avkøyrsel frå ein offentleg veg, må du søkje kommunen om godkjenning. Dette gjeld avkøyrsel som ikkje er del av ei byggjesak. I så fall blir dette behandla i byggjesaka.

Oppdatert

10.01.2018 10:08

Kriterium

Avkøyrsel er alle tilknyttingar mellom offentleg veg og privat eigedom. Som avkøyrsel blir òg rekna tilknytting for fotgjengarar. Avkøyrselen må halde seg til arealdel eller reguleringsplan i kommunen og dei retningslinene som er gjevne av staten og kommunen. Dersom området ikkje er regulert eller det ikkje er planar for avkøyrsel i planen, skal søknaden behandlast etter føresegnene i veglova.

Målgruppe

Grunneigarar og utbyggjarar

Handsaming

Kommunen skal innhente dei opplysningane som er nødvendige for å avgjere saka. Deretter blir det gjort eit vedtak. Til vanleg får du ei grunngjeving samstundes med vedtaket. Du får alltid ei grunngjeving dersom ein trur at du blir misnøgd med vedtaket. Dersom grunngjevinga ikkje følgjer med, kan du få ho ved å vende deg til kommunen før klagefristen for vedtaket går ut.

Handsamingstid

Kommunen skal behandle saka så snart som mogleg. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg melding om grunnen til det. Du skal samstundes få opplyst når ein ventar at vedtaket blir gjort.

Klage

Dersom søknaden blir avslått, kan du klage på vedtaket. Fristen for å klage er tre veker frå du tok imot vedtaket. Klagen skal sendast til den instansen som har gjort vedtaket. Klagen må vere grunngjeven. Kommunen vil kunne gje deg rettleiing.

Dersom søknaden er behandla etter plan- og bygningslova, kan du klage til Fylkesmannen. Klagen sendast til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom saka er behandla etter veglova, er det kommunen si eiga klagenemnd som er klageinstans. Før klageinstansen behandlar saka, skal den instansen som gjorde vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Dersom vedtaket blir ståande, går saka vidare til klageinstansen.

Mottakar

Søknad om avkøyrsel sender du til kommunen dersom det gjeld kommunale vegar og riksvegar og fylkesvegar som kommunen held ved like. For andre riksvegar og fylkesvegar sender du søknaden til regionvegkontoret i fylket.

Vedlegg til søknad

Situasjonskart der avkøyrselen er teikna inn.

Rettleiing

Kommunen kan gje deg informasjon om korleis du skal søkje, kva for retningsliner som gjeld, og om området er regulert eller ikkje.

Referansar

Sist endra 07.01.2019 11.26.18
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.