Øygarden kommune
 
 
 
Sjå heile menyen

Øygarden kommune

Meny

Ver og klima

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ei sentral rolle i beredskap for flaum og skred. NVE har ansvaret for den nasjonale flomvarslingstenesta og har døgnkontinuerlig beredskapstelefon for flom- og skredsituasjonar.

NVE sitt regionkontor kan bistå det regionale og lokale beredskapsapparat i ein beredskapssituasjon.

NVE si avdeling i Førde er landet sitt nye hovudsete for skredforsking etter at NVE frå 1. januar 2009 fekk hovudansvaret for statleg førebygging av skredulykker. 

Kommuneplanen  viser m.a. korleis tilstanden er i Øygarden med omsyn til energiproduksjon/forbruk og utslepp av klimagassar. 

Slik er veret i Øygarden i dag

Øygarden kommune sitt arbeid med energi og klima.

Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.