Øygarden kommune
 
 
 
Sjå heile menyen

Øygarden kommune

Meny

Pasientrettar

I Noreg vert pasientane sine rettar teke vare på gjennom Pasientrettslova. Formålet med lova er å sikre at alle skal ha lik tilgong på helsehjelp av god kvalitet. Lova tek omsyn til blant anna rett til medverknad og informasjon, barn sine rettar, journalinnsyn og eventuelle klager.

Pasientombodet kan gje informasjon og hjelp både til pasientar og pårørande. I Hordaland er pasientombodet lokalisert i Bergen.

Tlf. 55 21 80 90

E-post til pasient- og brukarombodet :

Norsk pasientskadeerstatning, NPE, er eit statleg forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Dei behandlar erstatningskrav gratis, for pasientar som er blitt påført skade av helsevesenet.

Norsk pasientskadeerstatning, Postboks 3 St. Olavs plass, 0130 Oslo.
Tlf. 22 99 45 00. E-post: npepost@npe.no

Helsetilsynet er klageinstans om ikkje klagen fører fram lokalt.

Helsetilsynet/fylkeslegen ligg administrativt under Fylkesmannen i Hordaland. Tlf. 55 57 23 00.  E-post: postmottak@fmho.no

Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.